Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Huỳnh Liên Phương Giám đốc 0905 211 755 phuonghl@danang.gov.vn
Đỗ Thị Quỳnh Trâm Phó Giám đốc 0914 251 181 tramdtq@danang.gov.vn
Lê Hoàng Phúc Phó Giám đốc 0937670546 phuclh@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thư Chánh văn phòng 0984 991 996 thunta3@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Nhĩ Phó Chánh văn phòng 0982 500 868 nhinh2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Oanh Chuyên viên 0349 565 475 oanhnth4@danang.gov.vn
Trần Tuấn Dũng Chuyên viên 0914 025 996 dungtt1@danang.gov.vn
Trần Thị Hoài Lê Chuyên viên 0905 707 669 letth2@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Điệp Phụ trách kế toán 0913 867 975 diepnt@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Mai Trưởng phòng 0905 078 079 maintt2@danang.gov.vn
Nguyễn Thu Thảo Chuyên viên 0935 304 803 thaont6@danang.gov.vn
Vũ Thị Minh Đức Chuyên viên 0905 407 698 ducvtm2@danang.gov.vn
Võ Duy Hòa Chuyên viên 0905 881 845 hoavd@danang.gov.vn
Phạm Nguyễn Hoàng Yên Chuyên viên 0948386894 yenpnh@danang.gov.vn
Đinh Thị Thanh Trúc Chuyên viên 0977 994 043 trucdtt@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Nghĩa Chuyên viên 0988 691 988 nghiant8@danang.gov.vn
Võ Thị Kiều Trang Trưởng phòng 0905 931 377 trangvtk@danang.gov.vn
Phạm Thị Bích Hiền Phó Trưởng phòng 0935 757 527 hienptb@danang.gov.vn
Trần Trung Hiếu Chuyên viên 0905 855 551 hieutt3@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Mai Lâm Chuyên viên 0905 551 099 lamhtm@danang.gov.vn
Trần Nguyễn An Thắng Chuyên viên 0935319502 thangtna@danang.gov.vn
Lê Quỳnh Anh Chuyên viên 0898226486 anhlq1@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Anh Thư Chuyên viên 0905 246 053 thunha@danang.gov.vn
Nguyễn Lê Nguyên Hạnh Chuyên viên 0868 765 309 hanhnln@danang.gov.vn

Tin tức Tin tức


Đăng nhập