Trích yếu Số hiệu
Lĩnh vực Năm ban hành
Loại văn bản Cơ quan ban hành
STT Số hiệu
1 03/2022/QH15 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 21/01/2022
2 9/2021/TT-BKHĐT Thông tư 9/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/11/2021 về việc Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất 16/11/2021
3 1832/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 01/11/2021
4 3395/QĐ-UBND Quyết định số 3395/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030” 26/10/2021
5 3054/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 24/09/2021
6 03/2021/TT-BKHĐT Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 09/04/2021
7 31/2021/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 26/03/2021
8 01/TT-BKHDT Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 16/03/2021
9 01/2021/NĐ-CP Nghị định về đăng ký Doanh nghiệp 04/01/2021
10 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020

Tin Tức Tin Tức


Đăng nhập