Trích yếu Số hiệu
Lĩnh vực Năm ban hành
Loại văn bản Cơ quan ban hành
STT Số hiệu
141 92/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 01/06/2007
142 10 /2007/QĐ-BTM Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 21/05/2007
143 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của Doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài tại Việt Nam 12/02/2007
144 WT/ACC/VNM/48/Add.2 Biểu Cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO 27/10/2006
145 11/2006/TT-BTM Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 28/09/2006
146 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 09/08/2006
147 75/2006/NĐ-CP Nghị định Số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 02/08/2006
148 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng Đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25/07/2006
149 63/2006/QH11 Luật Kinh doanh Bất động sản 29/06/2006
150 59/2006/NĐ-CP Nghị định Số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 về quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 12/06/2006
151 56/2005/QH11 Luật Nhà ở 29/11/2005
152 52/2005/QH11 Luật Bảo vệ Môi trường 29/11/2005
153 44/2005/QH11 Luật Du lịch 14/06/2005
154 36/2005/QH11 Luật Thương mại 14/06/2005
155 38/2005/QH11 LUẬT GIÁO DỤC 14/06/2005
156 181/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai 29/10/2004
157 16/2003/QH11 Luật Xây dựng 26/11/2003

Tin Tức Tin Tức


Đăng nhập