Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 26/11/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê đơn vị sản xuất phim Hạng mục: Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 201 21/10/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê đơn vị sản xuất phim thuộc Hạng mục: Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo mời thầu 21/10/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kính mời quý đơn vị tham gia dự thầu Gói thầu: Xây dựng phần mềm nội bộ và đào tạo hướng dẫn sử dụng thuộc Chương trình: Nâng cấp website Ban Xúc tiến và Hỗ trợ ...

Thông báo mời đấu thầu gói thầu "Thuê đơn vị sản xuất phim" thuộc Hạng mục "Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021" 30/09/2021

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng kính mời quý công ty tham gia dự thầu gói thầu "Thuê đơn vị sản xuất phim" thuộc Hạng mục "Phim quảng bá môi trường đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021".

THÔNG TƯ 06/2020/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐI... 29/09/2020

Thông báo Thông báo


Đăng nhập