Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Tải danh mục tại đây: /documents/10179/1398604/danh+muc+2021+-+2.pdf/fe215100-b2e0-4118-b9d6-04ce629d8fc1 

Tin tức Tin tức


Đăng nhập