Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

Tải danh mục tại đây /documents/10179/0/21-02-22%2C+dinh+kem+QD+UBTP+-+Danh+muc+du+an+trong+diem+2020-2025.docx/47de988e-feff-43f2-a1c5-d2afdab5a4a1

Tin tức Tin tức


Đăng nhập