Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành

1. Quyết định Phê duyệt Chương trình Xúc tiến Đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016

Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016

Tải Quyết định và Chương trình tại đây

2 .Kế hoạch Triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Tải Kế hoạch tại đây

3. Kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố năm 2015.

Tải Kế hoạch tại đây

4. Kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố năm 2017

Tải kế hoạch tại đây

Tin tức Tin tức


Đăng nhập