Quản lý nội dung HTML

DA NANG WORTH LIVING, WORTH INVESTING

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Breadcrumb

Tin tức

Your Website Title
Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nang giai đoạn 2022 - 2025” năm 2023
Người đăng tin: Nghĩa Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 24/02/2023 Lượt xem: 1

Ngày 20/02/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án truyền thông Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2025” năm 2023 với những nội dung chính như sau:


1. Nội dung truyền thông
a) Lồng ghép các nội dung truyền thông về chuyển đổi số vào kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của thành phố, từng ngành, địa phương. Nội dung truyền thông đảm bảo phù họp với kế hoạch truyền thông của quốc gia.
b) Triển khai kế hoạch truyền thông của cả thành phố và các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội; lồng ghép các hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số vào các chương trình, dự án có liên quan như Chướng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các kế hoạch truyền thông của cằc ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội.
c) Triển khai các sự kiện truyền thông về Chuyển đổi số, phát động các sáng kiến hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với mục đích, ý nghĩa và chủ đề năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
d) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương và các đoàn thể, tô chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin báo chí. 
đ) Xây dựng, phát triển các tài liệu, video clip, bài viết tuyên truyền, câu chuyện Chuyển đổi số và thông điệp truyền thông gắn với hoạt động truyền thông tổng thể của thành phô, các ngành, địa phương, đoàn thể và phù hợp với từng đối tượng truyền thông.
e) Tổ chức, phối hợp vói các ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai các hoạt động truyền thông vận động chính sách, nâng cao năng lực cho các tổ Công nghệ số cộng đồng, cán bộ làm công tác truyền thông, các cơ quan báo chí nhằm thay đôi, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyển đổi số đốỉ với sự phát triển của quốc gia, thành phổ.
g) Nghiên cúu, xây dựng các sáng kiến, mô hinh và tổ chức đánh giá, triển khai áp dụng các sáng kiến mô hình truyền thông lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm quá trình Chuyển đổi số.
h) Xây dựng chương trình đào tạo về kỹ năng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số, đưa các nội dung này vào các chương trinh ngoại khóa tại các trường học từ bậc Trung học cơ sở trở lên.        
1) Các hoạt động truyền thông gắn liên với với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, đường lối cùa Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
k) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của Đề án.
l) Huy động các nguồn lực, hợp tác trong và ngoài nước đối với công tác truyền thông Chuyển đổi số.

2. Hình thức truyền thông
a) Thông qua tất cả các kênh truyền thông đại chúng sẵn có của thành phố: các cơ quan báo chí địa phương và trung ương; hệ thống thông tin cơ sở; hệ thống truyền thanh cơ sở; Cổng Thông tin điện tử thành phố; cổng Thông tin chuyển đôi số thành phô; Trang thông tin điện tử Thành ủy; Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; hệ thống viễn thông; mạng xã hội...
b) Đưa nội dung của chuyển đổi số vào chương trình đào tạo ngoại khóa tại các trường học, cơ sở đào tạo.
c) Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cho đội ngũ làm công tác truyền thông Chuyển đôi số từ thành phố đến cơ sở; hoặc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
d) Thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan: phát hành tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, băng rôn, phướn... liên quan đến chuyển đổi số.
đ) Thông qua các cuộc thi tìm hiểu, video tuyên truyền chuyển đổi số, sự kiện “Ngày Chuyển đổi số Đà Nằng”, “Ngày Chuyển đổi số Quốc gia”,... 
e) Thông qua các ứng dụng CNTT (hệ thống thư điện tử), úng dụng mạng xã hội, ứng dụng di động Danang Smart city, dịch vụ viễn thông (tin nhắn SMS), Tổng đài Thông tin dịch vụ công, Bộ nhận diện Chuyển đổi số Đà Nẵng...

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý nội dung HTML

Địa chỉ

Tầng 18, Trung tâm Hành chính,

24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Quản lý nội dung HTML

Liên hệ

84-236-3886243/ 3810054

ipa@danang.gov.vn

Quản lý nội dung HTML

Liên kết web

Insert title here

Quản lý nội dung HTML

Bản quyền của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Giấy phép: Số 124/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 20/02/2017

Trưởng Ban Biên tập: Bà Huỳnh Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng