Thông tin chiến lược, quy hoạch chuyên ngành

1. Công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

2. Kế hoạch Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố năm 2021

Tải kế hoạch tại đây

Tin tức Tin tức


Đăng nhập