Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
Người đăng tin: Thư Thị Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 04/05/2022 Lượt xem: 19

Ngày 26/4/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2244/UBND -KT nhằm triển khai Công văn số 2617/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công được tôn trọng và bảo vệ, thực hiện quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Liên quan đến nội dung này, ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; trong đó, quy định cụ thể về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP  ngày 16/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, để phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; ngày 12/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tại Nghị định này quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính....

Tại văn bản 2244/UBND -KT, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.  Và giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố./.

IPA Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập