UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 18/01/2022 Lượt xem: 44

Nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt các mục tiêu đề ra theo Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26/10/2021, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2022.

Trên cơ sở các nhóm giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm: giải pháp về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư; giải pháp về cơ sở hạ tầng đô thị; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giảm sát đầu tư; giải pháp về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, UBND thành phố đã giao cho các sở, ban, ngành, quận, huyện thực hiện các nội dung liên quan. Đồng thời, giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung của Kế hoạch, báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện trước ngày 30/12 hằng năm và chuẩn bị công tác sơ kết, tổng kết tình hình triển khai Kế hoạch.

Cùng với Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, Kế hoạch triển khai Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào thành phố trong thời gian đến.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Nguyễn Hữu Anh Thư - IPA

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập