Đà Nẵng triển khai thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Đinh Thị Thanh Trúc Ngày đăng tin: 06/01/2022 Lượt xem: 8

Ngày 24-12, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Việc hỗ trợ được thực hiện đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

*Về Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ công nghệ cho DNNVV trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP.

Hỗ trợ thông tin cho DNNVV: Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: Công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (www.business.gov.vn) các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài truyền thông về các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn và phổ biến đến các DNNVV trên địa bàn thành phố được miễn phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (www.business.gov.vn) và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Cổng thông tin điện tử UBND thành phố.

*Hỗ trợ tư vấn cho DNNVV: các Sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ. Hướng dẫn và thông tin đến các DNNVV thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn đề thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

*Về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ qaun, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai cá chương trình đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho DNNVV theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP. Làm đầu mối hướng dẫn, khuyến khích DNNVV truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để học tập theo thời gian phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn thành phố theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, đề xuất, tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp tại DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP; các chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện hướng dẫn và thông tin đến các DNNVV truy cập và tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với DNNVV thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác) để học tập theo thời gian phù hợp.

*Về Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai quy định hỗ trợ miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.  Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thành phố hình hoạt động, quy mô hoạt động của các hộ kinh doanh để làm cơ sở thực hiện việc vận động chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp giấy phép kinh doanh điều kiện: Có trách nhiệm bố trí bộ phận tư vấn, hướng dẫn các DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ đến điều quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan kiện đầu tư kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP.

*Về Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Tiếp tục tham mưu UBND thành phố kế hoạch triển khai có hiệu quả Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”' và thực hiện đồng bộ với các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khác.

*Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối thông tin đến các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

Sở Công Thương làm đầu mối thông tin đến các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh theo quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố thực hiện cho vay có hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước bố trí theo quy định tại Mục 4 Chương IV Nghị định số 80/2001/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện được từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách thành phố) và nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

(Nguồn: https://www.danang.gov.vn)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập