Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Đà Nẵng và cả nước đến tháng 12/2021 và cả năm 2021.
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Nghĩa Ngày đăng tin: 27/12/2021 Lượt xem: 13

Tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước

Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 19,74 tỷ USD, giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2021, cả nước có 34.527 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 251,6 tỷ USD, bằng 61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Cụ thể:

Vốn đăng ký mới: Có 1.738 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (giảm 31,1%), tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỷ USD (tăng 4,1% so với cùng kỳ).

Vốn điều chỉnh: Có 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 13,6%), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 9 tỷ USD (tăng 40,5% so với cùng kỳ).

Góp vốn, mua cổ phần: Có 3.797 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 38,2%), tổng giá trị vốn góp đạt gần 6,9 tỷ USD (giảm 7,7% so với cùng kỳ).

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2021, cả nước có 34.527 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 251,6 tỷ USD, bằng 61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng, theo số liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, trong tháng 12/2021, thành phố đã: (1) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu  tư cho 02 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, khu CNC, khu CNTT với tổng vốn 123,5 tỷ đồng; (2) không cấp mới dự án trong nước ngoài các KCN; (3) cấp mới 05 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 0,366 triệu USD, 01 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 19.881 triệu USD và có 03 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị: 7,786 triệu USD; (4) cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 296 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 2.457 tỷ đồng.

Trong năm 2021: (1) thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 4.801,885 tỷ đồng, trong đó: có 05 dự án ngoài KCN, tổng vốn đầu tư 4.004,985 tỷ đồng và 19 dự án trong các KCN, khu CNC, khu CNTT tổng vốn đầu tư 796,9 tỷ đồng; (2) Cấp mới 39 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,870 triệu USD, có 18 lượt dự án FDI tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 30,1 triệu USD, 49 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với giá trị 11,447 triệu USD; (3) cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.156 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 17.781 tỷ đồng; giảm 13,8% về số doanh nghiệp và giảm 17% về số vốn so với năm 2020; hoàn tất thủ tục giải thể cho 690 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và  có 2.711 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động (tăng 32% so với năm 2020) và 1.791 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động (tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2020). Ngoài ra, thực hiện kế hoạch rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2021, sau khi tiến hành rà soát, đối chiếu số liệu doanh nghiệp với thông tin Tổng cục thuế, đơn vị chức năng đã thực hiện quy trình ban hành Quyết định thu hồi đối với 823 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đóng mã số thuế với tổng vốn giảm là 4.124 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong năm 2021 là 20.281 hồ sơ, trong đó có 14.197 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 70%). Ngoài ra, thành phố đã phê duyệt tiếp nhận 50 khoản viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị cam kết 104,77 tỷ đồng.

Lũy kế đến 15/12/2021, trên địa bàn thành phố có 33.599 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 226.783 tỷ đồng; 345 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN với tổng vốn đầu tư 123.686 tỷ đồng; 377 dự án đầu tư trong nước trong các KCN, khu CNC, khu CNTT với tổng vốn đầu tư 26.799,6 tỷ đồng và 915 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3,866 tỷ USD.

(IPA Đà Nẵng tổng hợp)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập