Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 15/04/2021 Lượt xem: 6

Năm 2020, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Đà Nẵng cao thứ hai trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập