THÔNG TƯ 06/2020/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ... 29/09/2020

Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,... 17/09/2020

Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018 21/05/2019

Theo công văn số 969/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng về Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử năm 2018 ban hành ngày 8/5/2019,

Danh sách trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng 02/05/2019

Tin tức Tin tức


Đăng nhập