Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, ch... 17/09/2020

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ 24/06/2020

Nghị định số 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi,...

Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018 21/05/2019

Theo công văn số 969/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng về Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử năm 2018 ban hành ngày 8/5/2019,

Danh sách trường đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng 02/05/2019

Tin Tức Tin Tức


Đăng nhập