Đầu tư xây dựng chợ Đầu mối gia súc, gia cầm, nông sản

Thời gian xây dựng: 5 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Công thương

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 668 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Hình thành khu vực kinh doanh tập trung sản phẩm gia súc, gia cầm, nông sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; giải quyết tình trạng mất trật tự, không đảm bảo vệ sinh thú y trong khu vực giết mổ; xóa bỏ việc kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật tại khu vực giết mổ.

Hình thức hợp đồng:  BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập