Khu Công viên phần mềm số 2

Thời gian xây dựng: 3 năm

Đơn vị đề xuất: Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2828 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Xây dựng các hạ tầng cơ bản cho Khu Công viên phần mềm

Hình thức hợp đồng:  BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập