Xây dựng Trung tâm Đào tạo thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Thời gian xây dựng: 5 năm

Đơn vị đề xuất: Ban quản lý Khu công nghệ cao

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 110 tỷ đồng

Quy mô đầu tư:

- Xây dựng Trung tâm Đào tạo có khả năng đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, góp phần cung ứng nguồn nhân lực phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Hình thức hợp đồng:  BOT

Tin tức Tin tức


Đăng nhập