Tình hình triển khai Kế hoạch "Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư" Quý I/2019 và Dự kiến hoạt động Quý II/2019 22/05/2019

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Tổ Công tác kính báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai Kế hoạch “Năm tiếp tục đ...

Tổng hợp tình hình kinh tế quý I năm 2019 03/05/2019

Theo Báo cáo số 81/BC-UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ chủ yếu trong quý II năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2019, nền...

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019 "Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư" 26/04/2019

Năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020);

Tin tức Tin tức


Đăng nhập