Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020
Người đăng tin: Trâm Thị Quỳnh Đỗ Ngày đăng tin: 04/02/2020 Lượt xem: 206

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-SNV ngày 16/01/2020 của Sở Nội vụ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng xét tuyển 03 chuyên viên và 01 kế toán viên làm việc tại Ban.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thông báo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và điều kiện của đơn vị dự tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện

a) Điều kiện chung

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Bảng xác định nhu cầu tuyển dụng của Ban.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ). Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Website www. investdanang.gov.vn.

Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chủ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được cơ sở đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; Không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ …để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định

- Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

3. Nhu cầu tuyển dụng

- Phát triển dự án: 01 chuyên viên

- Xúc tiến đầu tư: 02 chuyên viên

- Văn phòng: 01 kế toán viên

4. Lệ pxét tuyển: Theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký xét tuyển:

Từ ngày 04/02/2020 đến 17h ngày 04/03/2020

5. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển và trả kết quả xét tuyển

Văn phòng  Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Tầng 18, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236-3810056.

Các file đính kèm:

Thông báo xét tuyển của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng

Bảng nhu cầu tuyển dụng viên chức

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập