Đà Nẵng phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030
Người đăng tin: Thư Hữu Anh Nguyễn Ngày đăng tin: 21/10/2019 Lượt xem: 28

UBND thành phố vừa phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030.

            Đề án xây dựng nhằm huy động nguồn lực xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng gắn với Khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có tính cạnh tranh cao theo nhiệm vụ phát triển kinh tế được giao tại Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Theo đó, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2026-2030, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các phân khu chức năng, gắn với sản xuất; nghiên cứu - ươm  tạo - đào tạo; hậu cần, logistics và dịch vụ công nghệ cao; công nghiệp phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh về đầu tư ngành công nghiệp công nghệ cao vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

                           

Tính đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 17 dự án, trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 330,96 triệu USD (chiếm 58,8%) và 9 nhà đầu tư trong nước với tổng số vốn là 5.353,7 tỷ đồng, tương đương với 232,16 triệu USD (chiếm 41,2%). (Nguồn: DPI)

         Đề án xác định rõ quan điểm phát triển Khu CNC Đà Nẵng là cơ sở quan trọng để Nhà nước huy động tối đa nguồn lực trong nước và ngoài nước, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đảm bảo sự phát triển đồng bộ các chức năng của Khu CNC. Trong đó, tập trung vào hai mũi nhọn: Sản xuất CNC và Nghiên cứu - phát triển, ươm tạo - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo. Từ đó, định hướng phát triển Khu CNC Đà Nẵng cần ưu tiên tiếp cận, theo sát xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 để định hướng thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực CNC phù hợp;  Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển dài hạn Khu CNC theo đúng định hướng trở thành một Khu CNC đa chức năng cấp quốc gia, tránh khỏi nguy cơ trở thành một Khu công nghiệp.

          Về cơ chế, chính sách phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030, Đề án xác định cần triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu CNC Đà Nẵng theo quy định tại Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trên cơ sở triển khai các nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị; thực hiện chính sách thu hút đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; cơ chế quản lý nhà nước tại Khu CNC. Qua đó, đề ra được các giải pháp, các chương trình, đề án ưu tiên phát triển Khu CNC Đà Nẵng đến năm 2030; đồng thời phân công cụ thể các sở, ban ngành thành phố hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý Khu CNC và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

          Chi tiết Quyết định đính kèm tại đây.

           IPA Da Nang

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập