THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 15/03/2017 Lượt xem: 43

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2.  Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi  (mẫu tham khảo);

3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (mẫu tham khảo);

4. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

5. Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

D. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập