Thủ tục đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng 24/10/2019

Cấp mới GCN đăng ký đầu tư 14/04/2017

Thủ tục cấp đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01/03/2017

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 01/03/2017

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01/03/2017

Tin tức Tin tức


Đăng nhập